Zpět

Vysprávková hmota ROVINAL V 010

Rychletuhnoucí vysprávková podlahová suchá směs na bázi specielních cementů s inertními minerálními plnivy a vybranými přísadami.


Složení

Rychletuhnoucí – pochůzná po 15 minutách – vysoká pevnost v tlaku – neobsahuje rozpouštědla- nejedovatá – nehořlavá – částečně samonivelační.


Vlastnosti

Rychletuhnoucí vysprávková hmota ROVINAL V 010 je určena k opravám větších nerovností podkladu před vyrovnáním podlahovou stěrkou. Doporučený podklad: Beton.


Použití

Podklad musí být vyzrálý, suchý, zbavený mechanických nečistot, mastnoty a zbytků starých lepidel. Porézní a nesoudržné podklady musí být před vysprávkou vždy ošetřeny penetrační disperzní směsí 02. Rychletuhnoucí vysprávková hmota ROVINAL V010 se za současného míchání (nejlépe elektrickým míchadlem) nasype do studené, čisté vody v poměru 0,19 l vody na 1 kg suché směsi. Rozmícháním vznikne kašovitá hmota, která se aplikuje přímo na připravený podklad. Během tuhnutí nesmí být vystavena spadu mechanických nečistot a působení vody. Upozornění:Vzhledem k prakticky okamžitému počátku tuhnutí je nutno připravit pouze tolik hmoty, kolik bude zpracováno během cca 5 minut. Aplikace vysprávkové hmoty ROVINAL V 010 se provádí při teplotách podkladu a okolí vyšších než 5oC. Při síle vrstvy 5 mm a teplotě okolí 20oC jsou vyspravená místa pochůzná po 15 minutách, po této době je možno tato místa stěrkovat. Vytvrdnutí vysprávkové hmoty ROVINAL V 010 závisí např. na teplotě, kvalitě a vlhkosti podkladu, teplotě okolí, relativní vlhkosti vzduchu, síle vrstvy. Uvedený údaj je jen orientační. Pracovní nářadí je nutno ihned po práci omýt vodou.


Postup při aplikaci

Podklad musí být vyzrálý, suchý, zbavený mechanických nečistot, mastnoty a zbytků starých lepidel. Porézní a nesoudržné podklady musí být před vysprávkou vždy ošetřeny penetrační disperzní směsí 02. Rychletuhnoucí vysprávková hmota ROVINAL V010 se za současného míchání (nejlépe elektrickým míchadlem) nasype do studené, čisté vody v poměru 0,19 l vody na 1 kg suché směsi. Rozmícháním vznikne kašovitá hmota, která se aplikuje přímo na připravený podklad. Během tuhnutí nesmí být vystavena spadu mechanických nečistot a působení vody. Upozornění:Vzhledem k prakticky okamžitému počátku tuhnutí je nutno připravit pouze tolik hmoty, kolik bude zpracováno během cca 5 minut. Aplikace vysprávkové hmoty ROVINAL V 010 se provádí při teplotách podkladu a okolí vyšších než 5oC. Při síle vrstvy 5 mm a teplotě okolí 20oC jsou vyspravená místa pochůzná po 15 minutách, po této době je možno tato místa stěrkovat. Vytvrdnutí vysprávkové hmoty ROVINAL V 010 závisí např. na teplotě, kvalitě a vlhkosti podkladu, teplotě okolí, relativní vlhkosti vzduchu, síle vrstvy. Uvedený údaj je jen orientační. Pracovní nářadí je nutno ihned po práci omýt vodou.


Balení

Papírový pytel 25 kg
V uzavřeném obalu v suchých prostorách je záruční doba 6 měsíců od data výroby. Chránit před vlhkem.


Bezpečnost

Stěrka ROVINAL V 010 je nejedovatá, nemá nepříznivé účinky na neporušenou pokožku.Při dlouhodobém kontaktu však může vyvolat podráždění. Při práci s ROVINALEM V 010 však chránit pokožku před potřísněním, používat ochanný oděv a obuv. Dodržovat zásady osobní hygieny. První pomoc: potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývat proudem čisté vody po dobu alespoň 15 minut, při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít 0,5 litu vody. Nevyvolávat zvracení bez porady s lékařem. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařskou pomoc. Chránit před dětmi. Zbytky ROVINALU V 010 jsou zařezeny do skupiny stavební a demoliční odpad to je kategorie ostatní odpad.


Upozornění

Výrobce ručí za kvalitu výrobku a vlastnosti uvedené v základních parametrech. Nemá však vliv na kvalitu podkladu, podmínky při aplikaci a dodržení aplikačních pokynů. Nemůže proto převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Pro konkrétní podmínky doporučuje provést předem praktickou zkoušku.


Základní parametry

Vzhled, barvasuchá směs, šedočerná
Balenípapírový pytel 25 kg
Pochůznost – vrstva 5 mm, okolí 20°C, vlhkost vzduchu 60%do 15 min. – pevnost v tlaku 4,0 MPa
Přídržnost k betonu (ČSN 72 2451)0,70 MPa
Pevnost v tlaku (trámečky dle ČSN 72 2450)24,0 MPa
Pevnost v tlaku (vrstva 5 mm, betonový podklad)15,5 MPa
Pevnost v tahu za ohybu (trámečky ČSN 72 2450)5,75 MPa

- shoda s technickými požadavky ověřena na základě STO – 2009 – 0402 b/P vydaných CSI a.s. Praha Akreditovaná zkušební laboratoř 1007.6


Sídlo, výroba a prodej

MONS Kutná Hora s.r.o.
Pěnčín 67
468 21 Bratříkov
tel., fax. 483 384 208
mobil: 605 927 973
e-mail: info@monskh.cz
Kompletní seznam a obsah technických listů ke všem produktům společnosti Mons Kutná Hora s.r.o.


Kontakt

Email: info@monskh.cz
Tel/Fax: +420 483 384 208

© MONS Kutná Hora | Programování a design Petr Hejl