Zpět

Samonivelační stěrka ROVINAL S 06

Samonivelační podlahová vyrovnávací suchá směs s urychlenou dobou tuhnutí.


Složení

Samonivelační suchá směs na bází specielních cementů s inertními minerálními plnivy a vybranými přísadami.


Vlastnosti

Samonivelační – pochůzná po 5 hodinách – neobsahuje rozpouštědla – nejedovatá – nehořlavá.


Použití

Samonivelační podlahová stěrka ROVINAL S 06 je určena k vyrovnávání drsností a nerovností podkladu pod podlahové krytiny v interiérech. Vzhledem k hodnotám přídržnosti k betonu a pevnosti v tlaku 5mm vrstvy na betonovém podkladu je možno podlahovou stěrku ROVINAL S 06 použít pod: - dřevěné podlahoviny a dlažby kladené do cementové spojovací malty - plastové, pryžové a textilní podlahoviny. Není vhodná pod lité podlahoviny, mozaikové parkety a keramické dlaždice lepené a pro pojízdné plochy. Rovněž není vhodná jako konečná nášlapná vrstva bez položení podlahové krytiny. Doporučený podklad: beton. Při aplikaci na jiný druh podkladu se poraďte s výrobcem.


Postup při aplikaci

Podklad musí být vyzrálý, suchý, zbavený mechanických nečistot, mastnoty a zbytků starých lepidel. Podklad musí být před stěrkováním vždy ošetřen disperzní penetrační směsí 02. Samonivelační stěrka ROVINAL S06 se za současného míchání (nejlépe elektrickým míchadlem) nasype do studené, čisté vody v poměru 6 litrů vody na 25 kg suché směsi. Rozmícháním vznikne kašovitá hmota bez hrudek, která se nalévá přímo na připravený podklad. Během tuhnutí nesmí být vystaven spadu mechanických nečistot a působení vody. Aplikace stěrky ROVINAL S 06 se provádí při teplotách podkladu a okolí vyšších než 5 C. Vytvrdnutí stěrky ROVINAL S 06 závisí na teplotě, kvalitě a vlhkosti podkladu, teplotě okolí, relativní vlhkosti vzduchu a síle vrstvy. Pracovní nářadí je nutno ihned po práci omýt vodou. Lepení podlahových krytin se provádí běžnými lepidly na podlahové krytiny.


Balení

Papírový pytel 25 kg.
V uzavřeném obalu v suchých prostorách je záruční doba 6 měsílů od data výroby. Chránit před vlhkem.


Bezpečnost

Stěrka ROVINAL S 06 je nejedovatá, nemá nepříznivé účinky na neporušenou pokožku.Při dlouhodobém kontaktu však může vyvolat podráždění. Při práci s ROVINALEM S 06však chránit pokožku před potřísněním, používat ochanný oděv a obuv. Dodržovat zásady osobní hygieny. První pomoc: potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývat proudem čisté vody po dobu alespoň 15 minut, při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít 0,5 litu vody. Nevyvolávat zvracení bez porady s lékařem. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařskou pomoc. Chránit před dětmi. Zbytky ROVINALU S 06 jsou zařezeny do skupiny stavební a demoliční odpad to je kategorie ostatní odpad.


Upozornění

Výrobce ručí za kvalitu výrobku a vlastnosti uvedené v základních parametrech. Nemá však vliv na kvalitu podkladu, podmínky při aplikaci a dodržení aplikačních pokynů. Nemůže proto převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Pro konkrétní podmínky doporučuje provést předem praktickou zkoušku.


Základní parametry

Vzhled, barvasuchá směs, šedá
Spotřeba suché směsi1,6 kg/m2/1 mm síly vrstvy
Míchací poměr0,24 l vody/1 kg suché směsi
Pochůznost-vrstva 5 mm, okolí 20°C,vlhkost vzduchu 60%do 5 hod
Přídržnost k betonu0,60 MPa
Pevnost v tlaku (CSNEN 13813)C7
Pevnost v tahu za ohybu (ČSNEN 13813)F2
Síla vrstvy v jedné pracovní operaci3-20 mm
Zpracovatelnost15 min

- shoda s technickými požadavky byla ověřena na základě NV č. 190/2002Sb.ČSNEN 13813 ZA2.2. Systém 4 vydaných CSI a.s. Praha AZL 1007.6 a 1007.7 - vyhovuje podmínkám vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.


Sídlo, výroba a prodej

MONS Kutná Hora s.r.o.
Pěnčín 67
468 21 Bratříkov
tel., fax. 483 384 208
mobil: 605 927 973
e-mail: info@monskh.cz
Kompletní seznam a obsah technických listů ke všem produktům společnosti Mons Kutná Hora s.r.o.


Kontakt

Email: info@monskh.cz
Tel/Fax: +420 483 384 208

© MONS Kutná Hora | Programování a design Petr Hejl