Zpět

Podlahová stěrka ROVINAL

Disperzní vyrovnávací hmota se samonivelačními vlastnostmi určená k okamžitému použití.


Složení

Jednosložková kašovitá podlahová stěrka na bázi anionaktivní vodní disperze styren – akrylátového kopolymeru s jemně mletým inertním plnivem, s přísadou aditiv a konzervační látky.


Vlastnosti

Dobré samonivelační vlastnosti - neobsahuje rozpouštědla - nejedovatá – nehořlavá – dobrá přídržnost – vysoká pevnost v tlaku – nízká náchylnost k sedimentaci


Použití

Podlahová stěrka ROVINAL je určena k vyrovnávání drsností a nerovností podkladu pod podlahové krytiny v interiérech. Vzhledem k hodnotám přídržnosti k betonu a pevnosti v tlaku je možno podlahovou stěrku ROVINAL dle ČSN 74 4505 (Podlahy) použít pod: - dřevěné podlahoviny a dlažby kladené do cementové spojovací malty - mozaikové parkety a keramické dlaždice lepené - plastové, pryžové a textilní podlahoviny - plovoucí podlahy Vhodná k použití pod kolečkové židle a na podlahové topení. Není vhodná pod lité podlahoviny a pro pojízdné plochy. Rovněž není vhodná jako konečná nášlapná vrstva bez položení podlahové krytiny. Doporučený podklad : beton. Při aplikaci na jiný druh podkladu se poraďte s výrobcem.


Postup při aplikaci

Podklad musí být vyzrálý, suchý, zbavený mechanických nečistot, mastnoty a zbytků starých lepidel. Porézní a nesoudržné podklady musí být před stěrkováním vždy ošetřeny penetračním disperzním nátěrem. Před upotřebením je nutno ROVINAL důkladně rozmíchat, nejlépe elektrickým míchadlem, neředit vodou. Dobře rozmíchaný ROVINAL se nalévá přímo na připravený podklad. Dobré samonivelační vlastnosti umožňují pouze nejnutnější rozprostření ROVINALu bezprostředně po nalití na podklad, např. pryžovou stěrkou, válečkem. Během tuhnutí nesmí být vystaven působení vody a spadu mechanických nečistot. Aplikace stěrky ROVINAL se provádí při teplotách podkladu i okolí +5oC až 30oC v jedné vrstvě max. do 15 mm. Vzhledem k možnosti sedimentace plniva během tuhnutí a tím tvorbě miskovitých prohlubní se doporučuje v jedné pracovní operaci vrstva cca 6-8 mm. Po zatuhnutí mohou být aplikovány další vrstvy. Případné nerovnosti, vzniklé např. napojováním, lze po zatvrdnutí zabrousit. Při síle vrstvy 5 mm a teplotě okolí 20oC je stěrka připravena k pokládání podlahových krytin maximálně do 48 hod., stěrka musí být dostatečně proschlá. Vytvrdnutí stěrky ROVINAL závisí např. na teplotě, kvalitě a vlhkosti podkladu, teplotě okolí, relativní vlhkosti vzduchu, síle vrstvy. Uvedený údaj je jen orientační. Pracovní nářadí je nutno ihned po práci omýt vodou. Lepení podlahových krytin doporučujeme disperzními lepidly. Při použití lepidel s organickými rozpouštědly doporučujeme ošetřit vytvrdnutý ROVINAL penetračním disperzním nátěrem.


Balení

Plastové vědro 20 kg, 25 kg
Po dohodě možno plnit i do vlastních obalů. Na stěrku ROVINAL ve vlastních obalech odběratele neposkytuje výrobce záruku.V původních obalech při teplotách +5oC až 28oC je při skladování v krytých skladech záruční doba 6 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem a slunečním zářením.


Bezpečnost

Stěrka ROVINAL je nejedovatá, nemá nepříznivé účinky na neporušenou pokožku.Při dlouhodobém kontaktu však může vyvolat podráždění. Při práci s ROVINALEM však chránit pokožku před potřísněním, používat ochanný oděv a obuv. Dodržovat zásady osobní hygieny. První pomoc: potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývat proudem čisté vody po dobu alespoň 15 minut, při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít 0,5 litu vody. Nevyvolávat zvracení bez porady s lékařem. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařskou pomoc. Chránit před dětmi. Zbytky ROVINALU jsou zařezeny do skupiny stavební a demoliční odpad to je kategorie ostatní odpad.


Upozornění

Výrobce ručí za kvalitu výrobku a vlastnosti uvedené v základních parametrech. Nemá však vliv na kvalitu podkladu, podmínky při aplikaci a dodržení aplikačních pokynů. Nemůže proto převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Pro konkrétní podmínky doporučuje provést předem praktickou zkoušku.


Základní parametry

Vzhled, barvakašovitá hmota, růžová
Sušinamin.75%
Hodnota pH7,5 – 9,5
Viskozita350-600mPas (rotační viskozimetr Reotest, S 3 10a)
Specifická hmotnost1,8 kg/km3
Spotřeba1,8 kg/m2/1mm síly vrstvy
Pochůznost-vrstva 5 mm, okolí 20°C,vlhkost vzduchu 60%do 24 hod-pevnost v tlaku 7,5 MPa
Objemová stálost (klínová zkouška)vrstva do 15 mm bez trhlin
Přídržnost k betonu (ČSN 72 2451)0,95 MPa
Pevnost v tlaku (trámečky dle ČSN 72 2450)20,5 MPa
Pevnost v tahu (trámečky dle ČSN 72 2450)9,5 MPa

- shoda s technickými požadavky byla ověřena na základě STO-2009-0402b/P vydaných CSI a.s. Praha, Akreditovaná zkušební laboratoř 1007-6 - vyhovuje podmínkám vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.


Sídlo, výroba a prodej

MONS Kutná Hora s.r.o.
Pěnčín 67
468 21 Bratříkov
tel., fax. 483 384 208
mobil: 605 927 973
e-mail: info@monskh.cz
Kompletní seznam a obsah technických listů ke všem produktům společnosti Mons Kutná Hora s.r.o.


Kontakt

Email: info@monskh.cz
Tel/Fax: +420 483 384 208

© MONS Kutná Hora | Programování a design Petr Hejl