Zpět

Penetrační směs 02
Složení

Vodný roztok disperze styren-akrylátového kopolymeru s přísadou konzervačních a odpěňujících látek.


Vlastnosti

Bílá,mléčně zabarvená kapalina. Nehořlavá, nejedovatá, neobsahuje rozpouštědla.


Použití

Na penetraci nasákavých podkladů. Penetrace podkladu vede ke snížení prašnosti, nasákavosti a ke zpevnění savých a porézních podkladů. Penetrace se aplikuje pod suché, samonivelační stěrky ROVINAL, lze použít i před aplikací jiných stavebních hmot na bázi cementu a disperze. Lze použít jako impregnační roztok pro ošetřování betonových a dalších povrchů, zvláště ke snížení nasákavosti, zvýšení povrchových pevností a k bezprašným úpravám. Vhodné pro venkovní použití, lze použít pro vlhké a silně alkalické prostředí.


Postup při aplikaci

Natírá se na podklad zbavený mechanických nečistot, v případě potřeby je možno nátěr opakovat. Nátěr je zaschlý za 6-24 hod. v závislosti na teplotě, vlhkosti vzduchu atd. Spotřeba 150-250 g/m2 dle savosti podkladu. Aplikace při minimální teplotě +5°C.


Balení

Plastový kanystr 3 kg,5 kg,10 kg
Vědro 12 kg, 15 kg
V původních obalech při teplotách +5°C až +30°C je skladovatelnost v krytých skladech min. 6 měsíců bez změny vlastností. Chránit před mrazem a slunečním zářením.


Bezpečnost

Nemá nepříznivé účinky na neporušenou pokožku. Při práci chránit oči a pokožku před potřísněním, dodržovat zásady osobní hygieny. Chránit před dětmi. Při zasažení očí ihned vypláchnout velkým množstvím vody. Je-li to možné, vyjmout kontaktní čočky. Pokud příznaky trvají, vyhledat lékaře. Při zasažení pokožky omýt vodou a mýdlem. Odstranit kontaminovaný oděv a obuv. Pokud se objeví příznaky, vyhledat lékaře. Při požití vyhledat lékaře. Čistě vymytý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.


Upozornění

Výrobek Penetrační směs 02 není ve smyslu příslušných zákonů nebezpečným chemickým přípravkem.


Sídlo, výroba a prodej

MONS Kutná Hora s.r.o.
Pěnčín 67
468 21 Bratříkov
tel., fax. 483 384 208
mobil: 605 927 973
e-mail: info@monskh.cz
Kompletní seznam a obsah technických listů ke všem produktům společnosti Mons Kutná Hora s.r.o.


Kontakt

Email: info@monskh.cz
Tel/Fax: +420 483 384 208

© MONS Kutná Hora | Programování a design Petr Hejl