Zpět

Disperze M 540 I
Složení

Anionaktivní vodná disperze styren – akrylátového kopolymeru.


Vlastnosti

Bílá,mléčně zabarvená viskózní kapalina mísitelná s vodou v libovolném poměru. Nehořlavá, nejedovatá, neobsahuje rozpouštědla.


Použití

Neředěná jako pojivo pro výrobu interiérových nátěrových a stěrkových hmot. Po naředění vodou na penetraci nasákavých podkladů v suchých vnitřních prostorách. Penetrace podkladu vede ke snížení prašnosti, nasákavosti a ke zpevnění savých a porézních podkladů. Penetrace se aplikuje pod disperzní podlahovou stěrku ROVINAL, lze použít i před aplikací jiných stavebních hmot na bázi disperze.

Ředění: 1 díl M 540 I na 4-5 dílů vody.


Postup při aplikaci

Natírá se na podklad zbavený mechanických nečistot, v případě potřeby je možno nátěr opakovat. Nátěr je zaschlý za 6-24 hod. v závislosti na teplotě, vlhkosti vzduchu atd. Spotřeba 150-250 g/m2 dle savosti podkladu. Aplikace při minimální teplotě +5°C.


Balení

Plastový kanystr 3 kg,5 kg,10 kg
Plastové vědro 12 kg, 15 kg
V původních obalech při teplotách +5°C až +30°C je skladovatelnost v krytých skladech min. 6 měsíců bez změny vlastností. Chránit před mrazem a slunečním zářením.


Bezpečnost

Nemá nepříznivé účinky na neporušenou pokožku. Při práci chránit oči a pokožku před potřísněním, dodržovat zásady osobní hygieny. Chránit před dětmi. Při zasažení očí ihned vypláchnout velkým množstvím vody a proplachovat 15 minut. Je-li to možné, vyjmout kontaktní čočky. Pokud příznaky trvají, vyhledat lékaře. Při zasažení pokožky opláchnout velkým množstvím vody. Odstranit kontaminovaný oděv a obuv.Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyprat, kontaminovanou obuv důkladně očistit nebo zničit. Při požití vyhledat lékaře. Čistě vymytý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.


Upozornění

Výrobek M 540 I není ve smyslu příslušných zákonů nebezpečným chemickým přípravkem.


Základní parametry

Obsah sušiny49 - 51 %
pH7-9
Viskozita Rheotest200 - 800 mPa.s
Měrná hustota1,02 kg/m3
Bod tuhnutí+ 5°C
Bod varu
Minimální filmotvorná teplota
Odolnost proti hydrolýzevynikající
Odolnost proti elektrolytůmvelmi dobrá
Parametry filmu
Tvrdost80 %
Pevnost13 MPa
Průtažnost250 %


Sídlo, výroba a prodej

MONS Kutná Hora s.r.o.
Pěnčín 67
468 21 Bratříkov
tel., fax. 483 384 208
mobil: 605 927 973
e-mail: info@monskh.cz
Kompletní seznam a obsah technických listů ke všem produktům společnosti Mons Kutná Hora s.r.o.


Kontakt

Email: info@monskh.cz
Tel/Fax: +420 483 384 208

© MONS Kutná Hora | Programování a design Petr Hejl