Zpět

Disperze D 2802 A
Složení

Anionaktivní vodná disperze styren-akrylátového kopolymeru.


Vlastnosti

Bílá,mléčně zabarvená nízkoviskózní kapalina s modrou fluorescencí mísitelná s vodou v libovolném poměru. Nehořlavá, nejedovatá, neobsahuje rozpouštědla.


Použití

Neředěná jako pojivo pro výrobu nátěrových a nástřikových hmot a omítkovin, dále pro výrobu disperzních lepidel a tmelů. Neředěná jako přísada do vápenných, cementových a nastavovaných malt, štuků a polymerbetonu. Dávkování: cca 3 díly D 2802 A na 100 dílů mokré směsi. Po naředění vodou na penetraci nasákavých podkladů. Penetrace podkladu vede ke snížení prašnosti, nasákavosti a ke zpevnění savých a porézních podkladů. Penetrace se aplikuje pod suché, samonivelační stěrky ROVINAL, lze použít i před aplikací jiných stavebních hmot na bázi cementu nebo disperze. Po naředění vodou lze použít jako impregnační roztok pro ošetřování betonových a dalších povrchů, zvláště ke snížení nasákavosti, zvýšení povrchových pevností a k bezprašným úpravám. Vhodná pro venkovní použití, lze použít pro vlhké a silně alkalické prostředí. Ředění: 1 díl D 2802 A na 4-5 dílů vody.


Postup při aplikaci

Natírá se na podklad zbavený mechanických nečistot, v případě potřeby je možno nátěr opakovat. Nátěr je zaschlý za 6-24 hod. v závislosti na teplotě, vlhkosti vzduchu atd. Spotřeba 150-250 g/m2 dle savosti podkladu. Aplikace při minimální teplotě +5°C.


Balení

Plastový kanystr 3 kg,5 kg,10 kg
Vědro 12 kg, 15 kg
V původních obalech při teplotách +5°C až +30°C je skladovatelnost v krytých skladech min. 6 měsíců bez změny vlastností. Chránit před mrazem a slunečním zářením.


Bezpečnost

Nemá nepříznivé účinky na neporušenou pokožku. Při práci chránit oči a pokožku před potřísněním, dodržovat zásady osobní hygieny. Chránit před dětmi. Při zasažení očí ihned vypláchnout velkým množstvím vody. Je-li to možné, vyjmout kontaktní čočky. Pokud příznaky trvají, vyhledat lékaře. Při zasažení pokožky omýt vodou a mýdlem. Odstranit kontaminovaný oděv a obuv. Pokud se objeví příznaky, vyhledat lékaře. Při požití vyhledat lékaře. Čistě vymytý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.


Upozornění

Výrobek D 2802 A není ve smyslu příslušných zákonů nebezpečným chemickým přípravkem.


Základní parametry

Obsah sušiny48 - 52 %
pH7 – 8,5
Viskozita Rheotest30 – 200 mPa.s
Měrná hustota1,025 kg/m3
Bod tuhnutí0°C
Bod varu100°C
Minimální filmotvorná teplota+2°C
Odolnost proti hydrolýzevynikající
Odolnost proti elektrolytůmvelmi dobrá
Parametry filmu
Tvrdost12 %
Pevnost2,5 MPa
Průtažnost550 %


Sídlo, výroba a prodej

MONS Kutná Hora s.r.o.
Pěnčín 67
468 21 Bratříkov
tel., fax. 483 384 208
mobil: 605 927 973
e-mail: info@monskh.cz
Kompletní seznam a obsah technických listů ke všem produktům společnosti Mons Kutná Hora s.r.o.


Kontakt

Email: info@monskh.cz
Tel/Fax: +420 483 384 208

© MONS Kutná Hora | Programování a design Petr Hejl